మీ మొబైల్ లో Student E-Resource వీక్లీ డాటా అప్డేట్ చేయండి ఇలా ….

మీ పాఠశాల యొక్క Student E-Resource డాటా ని మీ మొబైల్ లో కుడా అప్డేట్ చేయవచ్చు, ఏ విధంగా అప్డేట్ చేయాలో క్రింద వివరించటం జరిగుంది.

Upload student E-resource weekly report online at schooledu.telangana.gov.in , fallow the below steps to update data in your mobile.

ఈ క్రింది వీడియోలో చూడండి ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలో

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *